Информация за предоставяните услуги


Няма услуга
 
Издаване на скица за недвижим имот
 
Издаване на удостоверение за 'търпимост'
 
Издаване на виза за проектиране
 
Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции
 
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
 
Удостоверение за вписване в регистъра търговски обекти
 
Издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 
Издаване на удостоверение за наследници
 
Допускане (разрешаване) на изработване на подробен устройствен план
 
Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
 
Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице
 
Издаване на разрешение за строеж
 
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина
 
Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
 
Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца
 
Установяване на наличие на българско гражданство
 
Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки
 
Издаване на удостоверение за установени жилищни нужди
 
Приемане на документи за продажба на общинско жилище
 
Издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия
 
Удостоверение за признаване право на собственост
 
Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план
 
Учредяване право на надстрояване и пристрояване
 
Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда
 
Допускане (разрешаване) изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 
Издаване на разрешение за работно време на търговски обекти
 
Приемане на документи и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот
 
Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали
 
Категоризация на заведения за хранене и развлечения
 
Категоризация на средствата за подслон и местата за настаняване
 
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 
Издаване на удостоверение за семейно положение
 
Издаване на удостоверение за родствени връзки
 
Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина
 
Издаване на удостоверение за постоянен адрес
 
Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес
 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес
 
Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес
 
Възстановяване и промяна на име
 
Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове за гражданско състояние
 
Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес
 
Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
 
Приемане и обработка на преписки за изготвяне на предложения до Общински съвет за отпускане на персонални пенсии
 
Изготвяне на предложения постъпили от администрацията на президента за опрощаване на държавни вземания
 
Издаване на удостоверение за факти от кадастрален,регулационен и застроителен план
 
Издаване на удостоверение за местонахождение на имот
 
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 
Издаване на разрешение за строеж с оценка за съответстие от експертен съвет
 
Заверяване на преписи от документи ,копия от планове идокументацията към тях
 
Одобряване на инвестиционен проект
 
За легализация на документи по гражданско състояние
 
Издаване на удостоверение за административен адрес
 
Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти
 
Изработване и издаване на карти за паркиране за хора с увреждания
 
Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж
 
Обработка на преписки за изменения на дворищна регулация при условията на параграф 8 от ЗУТ
 
Удостоверение по чл.52 от ЗКИР ,чл.175 от ЗУТ /
 
Тротоарно право
 
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 
Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
 
Издаване на удостоверение за правно ограничение
 
Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България
 
Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
 
Издаване на разрешително за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
 
Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги ,или възстановен общински имот
 
Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 
Издаване на удостоверение за 'търпим строеж'по § 16,ал.1от ПР на ЗУТ или по § 127 ,ал.1,от ЗИД на ЗУТ( ДВ,бр.82/2012 г.
 
Издаване разрешение за изработване на ПУП
 
Започване на производство по узаконяване на строеж по &127 ПЗР на ЗИД на ЗУТ
 
Допускане на устр. процедура по чл.135 от ЗУТ и чл.124а от ЗУТ-разрешение за изработване на ПУП - в регулация
 
Допускане на устройствена процедура по чл.135 и чл.124а от ЗУТ - разрешение за изработване на ПУП - извън регулация
 
Искане за установяване на българско гражданство
 
Установяване наличието на българско гражданство
 

Полезни връзки
 
Начална страница
 
Община Дългопол